วันสำคัญ

สถานที่และวันสำคัญ สถานที่จัดประชุม: มหา

การส่งเอกสาร

รายการตรวจสอบการเตรียมการส่ง การยื่นไม่ไ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร. อุดร อรกุล       

วารสารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

Just Arrived

Just Arrived

Chocolate bar caramels fruitcake icing.

Read more

คำนิยม

Mr. xxxxx CEO

Mr. xxx Manager

Recent Work

Use the TG:Featured Widget to show this section. In the widget just add the title and description. Then add three pages from the three drop down option. The featured images of those pages will be shown in the right and link back to those added pages.